Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası

Amaç

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV)’ ın temel kamuyu bilgilendirme politikası, TAV’ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuoyu, ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit ve etkin bir biçimde paylaşarak, sürekli aktif ve şeffaf bir iletişimi sağlamayı amaçlar. TAV, ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, faaliyetleri ile ilgili stratejilerinin, kritik unsurların, risklerin ve büyüme fırsatlarının kamu ile paylaşılmasının, Şirketin sermaye piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır.

TAV kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

TAV Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Mevzuat’ı; Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ile Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak oluşturulmuştur ve ; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır ve tüm menfaat sahiplerine TAV Internet Sitesi (http://www.tavyatirimciiliskileri.com ve http://ir.tav.aero) aracılığı ile duyurulmuştur.

Kapsam

Bilgilendirme Politikası, TAV bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketleri ve çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; TAV’ın sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Birimi Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. 4.Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, TAV tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

 • Borsa İstanbul’a Kamuya Aydınlatma Plaformu (KAP) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları (Aynı zamanda sözkonusu açıklamalar Ingilizce tercümeleri ile birlikte yurtiçi ve yutdışı yatırımcıların ve analistlerin elektronik ortamda ulaşabileceği şekilde erişime açılır.)
 • Borsa İstanbul’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)  periyodik olarak iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (Internet sitemizde Türkçe ve İngilizce yayınlanır.)
 • T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, Genel Kurul çağrısı vb.),
 • Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
 • Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
 • Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
 • Kurumsal Internet Sitesi (http://www.tavyatirimciiliskileri.com ve http://ir.tav.aero)
 • Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim, elektronik posta telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları.
 • Şirketi tanıtıcı, finansal ve operasyonel bilgilerin yer aldığı sunumlar
 • Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Yatırımcı İlişkileri tarafından belirlenen yetki sınırları dahilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde, yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir. Yazılı ve görsel medyaya  ile veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece İcra Kurulu Başkanı veya Finans Direktörü tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, TAV çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri birimine yönlendirilir.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları “ Özel Durumlar Tebliği” ne uygun olarak ticari sır niteliğinde bilgiler hariç olmak üzere Yatırımcı İlişkileri biriminin koordinasyonunda ilgili birimlerin tavsiyesi çerçevesinde hazırlanarak gecikmeksizin kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Özel Durum Açıklamaları ve Mali Tablolar, Borsa İstanbul ve SPK’nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yetkili elektronik imzayla Kamuyu Aydınlatma Platformu Sistemi’ne (KAP’a) gönderilir ve en geç ertesi gün yer alacak şekilde Internet Sitesinde yayınlanır ve en az 5 yıl süreyle internet sitesinde saklanır. İlgili duzenlemelerde öngörülen koşullarin varlıgı halinde Özel Durum Açıklamasının ertelenmesi mümkündür.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

TAV mali tabloları Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde 3’er aylık dönemlerde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanıp bağımsız denetimden geçirilir (6 aylık ve Yılsonu) ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulduktan sonra yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte Borsa İstanbul’a iletilerek kamuya açıklanır. SPK duzenlemeleri gereği hazırlanan Türkçe ara dönem Faaliyet Raporları’nın İngilizcesi de Şirket Internet Sitesinde yayınlanır. Mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu ve ekli doküman kamuya açıklanmadan önce Sermaye Mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komiteden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur ve  raporların hazırlanmasından sorumlu yetkili kişilerce imzalanmasının ardından Borsa İstanbul’a KAP bildirimi olarak iletilir.

Geçmiş dönemle ilgili mali tablolar ve dipnotlarına (http://www.tavyatirimciiliskileri.com ve http://ir.tav.aero ) sitesinden ulaşılabilir.

Faaliyet Raporu

Yıllık ve ara dönem Faaliyet Raporları, Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yıllık Faaliyet Raporu her yıl Genel Kuruldan önce uluslararası standartlar çerçevesinde gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilerek konsolide mali tablolarla birlikte  Genel Kurul öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır. Faaliyet raporu Şirket Internet Sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanır.

İdari Sorumluluğu olanların Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin Oluşturulması

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, Şirketin yönetsel ve denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler (idari sorumluluğu bulunan kişiler) ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arızi olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Oluşturulan bu liste sürekli olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Merkezi Kayıt Sistemi üzerinde oluşturulup güncellenmekte olup, ayrıca İnternet Sitemiz aracılığıyla da yayınlanmaktadır. Şirket’in konsolide finansal ve operasyonel sonuçlarında önemli paya sahip iştiraklerinin genel müdürleri de idari sorumluluğu bulunan kişiler arasında değerlendirilmektedir.

Şirket sermayesini temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından SPK’nın ilgili tebliğinde belirtilen bir takvim yılı içerisinde asgari tutarı aşan işlemler ile birlikte ortaklıktaki toplam oy hakkının veya sermaye payının söz konusu oranların altına düşmesi/üstüne çıkması durumuna neden olan işlemler, işlemi yapan tarafından Borsa İstanbul’a bildirilir.

İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

İçsel Bilgi olarak tanımlanan bilgiler; Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6. Maddesi çerçevesinde;

 • 1- Şirketimiz; sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir.
 • 2- İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirketimiz söz konusu içsel bilgileri bu Tebliğde yazılı olan esaslara uygun şekilde kamuya açıklar. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir.
 • 3- Şirketimiz, açıklanması ertelenen içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmekle yükümlüdür

 Bu kapsamda şirketimiz;

 • İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeler yapmak,
 • İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak,
 • İçsel bilgilerin gizliliğinin sağlanamaması halinde açıklanmasını sağlamak ile yükümlüdür.
 • 4- Ertelemenin Şirketimizin meşru çıkarlarının korunmasına olan etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için alınan tedbirler yönetim kurulu kararına bağlanır veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise belirtilen hususlar hakkında yetki verilen kişinin yazılı onayı alınır.
 • 5- SPK Özel Durumlar Tebliği 5. Maddesinin ikinci fıkrasında  düzenlenen durumlarda, anılan kişiler de bu maddede yer alan erteleme hakkından yararlanabilir. Bu kişiler tarafından Şirketimize yapılacak bildirim üzerine bu maddenin dördüncü hükmü uygulanır.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

Genel ilke olarak, TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve TAV Havalimanları Holding A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “TAV Havalimanları Holding A.Ş. İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi” güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır.

Söz konusu içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler, Yatırımcı İlişkileri tarafından özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla listede bulundukları hususunda bilgilendirilirler. Şirket, görevlerini yerine getirirken içsel bilgiye ihtiyaç duyan ya da bu bilgiyi Şirket nam ve hesabına kullanan, danışmanlık, çeviri hizmeti gibi hizmetler aldığı kurumlarla gizlilik sözleşmesi imzalamakta ve bu kurumları söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altına sokmaktadır.

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

TAV ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine TAV, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile TAV adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan tüm görüşmelerde TAV Yatırımcı İlişkileri Birimi çalışanları  hazır bulunur.

Yüz yüze yapılan toplantılar veya telefon görüşmeleri

Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan mülakatlar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Buna karşılık TAV, bu tip ortamlarda, yeni bir bilgilendirme yapmayacak ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bilgileri açıklamayacaktır.

Sessiz Dönem

TAV adına açıklama yapmaya yetkili kişiler finansal sonuçların üç ayda bir kamuya açıklanmasından önceki iki haftalık periyodu “Sessiz Dönem” uygulaması içinde geçirirler. “Sessiz Dönem” üç aylık finansal sonuçların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklanmasıyla sona erer.

“Sessiz Dönem” sırasında TAV şirketin finansal durumu hakkında daha önceden kamuya açıklanmamış herhangi bir görüş belirtmez. İçsel bilgiye haiz kişiler bu bilgileri kamuya açıklamazlar. Analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının bu dönemde şirketin mali yapısına ilişkin sordukları sorular cevaplanmaz. İlgili SPK mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, “Sessiz Dönem” uygulaması TAV’ı temsil etmeye yetkili kişilerin konferans, forum ve panellere katılmalarına, konuşma ve duyuru yapmalarına engel teşkil etmez.

Sunumlar ve/veya konuşmalar

TAV, sermaye piyasası katılımcılarına yapılacak sunumları, tele konferansları ve konuşmaları mümkün olabildiği ölçüde önceden kamuya duyurur. TAV yeterince kamuya duyurulmamış organizasyonlara iştirak etmemeye özen gösterir. Hazırlanan sunumlar ve/veya açıklayıcı bilgi notları, yapılacak sunum, tele konferans ve konuşma bittiği anda TAV Internet Sitesine (http://www.tavyatirimciiliskileri.com ve http://ir.tav.aero) konur. TAV planlanmış ve belli bir program dahilinde yapılan sunumların, imkanlar dahilinde, eş zamanlı olarak internet üzerinden de yayınlanması konusunda ilgilileri yönlendirme hususunda gerekli çabayı gösterir.

Basın Yayın Organlarınca Çıkan Haberler Karşısında İzlenecek Prodesur

Takip Mekanizması

TAV , yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında TAV ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler TAV Üst Düzey Yöneticilerine, Yatırımcı İlişkileri birimine  ve Kurumsal İletişim  birimine  yönlendirilmektedir. Ayrıca abone olunan veri yayın kanalında TAV ile ilgili olarak çıkan haberler de takip edilmektedir.

Piyasadaki asılsız haberler ve söylentilere yönelik açıklama yapılması

Şirketimiz hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirketimiz tarafından kamuya açıklama yapılması zorunludur. Söz konusu yükümlülük, Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin yerine getirilir.

(2) Söz konusu haber veya söylentilerin 6 ncı madde çerçevesinde kamuya açıklanması ertelenen bilgilere ilişkin olması durumunda, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklama yapılır.

(3) Kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak Şirketimiz hakkında yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler birinci fıkra kapsamı dışındadır.

(4) Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehven duyurulması halinde ise konu hakkında derhal KAP’ta açıklama yapılır.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması

SPK Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklayabilir. TAV’ın geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıkladığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda revize edilebilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması halinde aşağıda yeralan esaslara uyulması gerekmektedir:

 • Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.
 • Geleceğe yönelik değerlendirmeler Şirketimiz yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP’ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılması zorunludur.
 • Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

Analist Raporları

TAV, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve TAV Internet Sitesinde yayınlamaz. TAV, analist raporlarını doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir. TAV kendisini takip listesine alan analistleri ve bağlı oldukları firmaları Internet Sitesi’nde kamuya açıklar.

Internet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, (http://www.tavyatirimciiliskileri.com ve http://ir.tav.aero) internet adresindeki TAV Internet Sitesi aktif olarak kullanılır. Internet Sitesinde kamuya duyurulmus geçmiş ve güncel bilgilere kolayca ve düşük maliyetle erişim sağlanmıştır. Internet Sitesi herkese acik olup tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim aracı olarak Türkçe ve Ingilizce düzenlenip kullanılır.

Internet Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. TAV tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Internet Sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. Internet Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Internet Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Internet Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve Genel Kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Internet Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir.